Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


For leverandører

For leverandører.JPG


Vi setter stor pris på alt det gode arbeidet leverandørene gjør for at selskapet vårt skal lykkes, og for de verdiene de skaper for våre samarbeidspartnere og kunder.

 

 

Slik oppnår vi et godt samarbeid

Hopp over det området

Vi vet at leverandørene våre bidrar med betydelig verdiskaping både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder, og vi tror at det å opprettholde gode relasjoner til leverandører med høy kvalitet vil bidra til å opprettholde konkurranseevnen vår over tid.

Vi har som ambisjon at vi vil samarbeide med de beste leverandørene, og vi forventer at våre leverandører holder et høyt nivå i løpet av kontraktsperioden. Vi er opptatt av å bruke leverandører som opptrer konsekvent i samsvar med våre verdier, og som også holder en høy standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar.

Våre leverandører bidrar til at vi kan ha sikker og effektiv drift på våre lokasjoner og realisere nye prosjekter.

Kontakt oss på innkjop@sporveien.com


Slik blir du leverandør

Hopp over det området

Vi kartlegger potensielle leverandører gjennom jevnlige analyser av leverandørmarkedet, og ved hjelp av blant annet kvalifiseringssystemet TransQ.

 

Hvis du er interessert i å bli leverandør til Sporveien, anbefaler vi at du registrerer informasjon om ditt selskap i kvalifiseringssystemet under. Registrering i denne databasen garanterer ikke at du blir leverandør til Sporveien, men du vil gi våre innkjøpere informasjon som hjelper dem med å avgjøre om ditt selskap kan være egnet for vurdering.

Send også gjerne en presentasjon av firmaet deres til innkjop@sporveien.com.

Her finn du lenke til kvalifiseringssystemet: TransQ


Anskaffelsesportalen

Hopp over det området

Hva er anskaffelsesportalen?

Vår anskaffelsesportal er et web-basert verktøy som gjør det mulig for Sporveien og tilbydere å kommunisere og samarbeide online.

 

Hvorfor bruke anskaffelsesportalen?

 • Laste ned konkurransegrunnlag dokument
 • Registere interresse eller hensikt å delta i konkurransen
 • Stille avklaringsspørsmål og motta svar
 • Levere tilbudsdokumentasjon

 

Hvem kan bruke anskaffelsesportalen?

Tilbydere som mottar invitasjon til å delta i en anskaffelsesprosess.

 

Hvor er anskaffelsesportalen?

anbud.sporveien.com

 

 


Avtalevilkår

Hopp over det området

Standardvilkår for varekjøp


Standardvilkår for tjenestekjøp


Standardvilkår for innleie av personell


Standardvilkår for håndverkertjenester

 


Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

Hopp over det området

Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune, og er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Som en statlig eid og finansiert aktør med en så stor og viktig samfunnsoppgave, har vi et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig i alle ledd av konsernet. 

 

Formålet med Sporveiens etiske krav til leverandører er å sikre at konsernets leverandører og deres underleverandører har et bevisst og forpliktende forhold til konsernets etiske krav.

Sporveiens viktigste oppgave og bidrag til samfunnet er å levere effektiv og attraktiv kollektivtransport. Konsernet drifter og videreutvikler et stort og integrert system av vogner, skinner, vedlikehold og annen infrastruktur. Målet er å utnytte alle deler optimalt og skape best mulig samspill for å levere mer kollektivtrafikk for pengene.

Som eier har Oslo kommune forventninger til at Sporveien ivaretar sitt samfunnsansvar. Forventningene er forankret i kommunens prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Prinsippene handler om etisk regelverk, misligheter og korrupsjon, anskaffelsesprosesser, helse, miljø og sikker hetsarbeid (HMS-arbeid), miljøansvar, likestilling og samfunnssikkerhet. Dette er sentrale tema i Sporveiens virksomhetsstyring, og noe vi naturligvis også stiller krav til i kontraktene til våre leverandører.

Som en offentlig byggherre og innkjøper ønsker Sporveien å gå foran ved å være en ansvarlig virksomhet, som etterspør miljøvennlige varer og tjenester produsert etter høye etiske og sosiale standarder. Dette håper vi å oppnå ved å stille tydelige samfunnsansvarkrav til våre leverandører, for å tilrettelegge for en bærekraftig leverandørkjede og arbeide for en seriøs bygge- og anleggsbransje.

Våre etiske krav til leverandører finner du her: Etiske krav til leverandører


Vareleveranser

Hopp over det området


Leveranser skal leveres til avtalt tid og sted.
Levering før avtalt leveringstid skjer for leverandørens risiko og regning, med mindre oppdragsgiver skriftlig har samtykket til slik levering.
Dersom leveringstid ikke er avtalt, skal levering skje innen rimelig tid etter at Kontrakten er inngått.
Leveringsbetingelsene for vareleveranser er DDP (Incoterms` gjeldende versjon ved avtaleinngåelse), ferdig losset av leverandør.

Kontakt opinnkjop@sporveien.com ved spørsmål vedrørende vareleveranser.


Hvordan sende faktura til konsernet Sporveien

Hopp over det området

Sporveien AS og datterselskapene Sporveien T-banen AS, Sporveien Trikken AS, Sporveien Vognmateriell AS, Sporveien Media AS, Sporveien Bussanlegg AS og Joule AS tar kun imot elektroniske fakturaer (EHF). Fakturaer sendt per post eller e-post, vil bli returnert til leverandør/utsteder.

Dersom du ikke har en egen løsning for å sende e-faktura, tilbyr vi tilgang til vår fakturaportal i Pagero. Dette er en gratis nettjeneste for å sende fakturaer elektronisk.

I fakturaportalen skal følgende felt benyttes:

Din referanse: Navn på fakturamottaker
Ditt ordrenummer: Innkjøpsordrenummer

 

Retningslinjer for å sende faktura til konsernet Sporveien:

 Alle fakturaer som sendes Sporveien AS og datterselskapene Sporveien T-banen AS, Sporveien Trikken AS, Sporveien Vognmateriell AS, Sporveien Media AS, Sporveien Bussanlegg AS og Joule As skal være merket med Sporveiens innkjøpsordrenummer eller fullt navn på ansatt som skal ha faktura.

 • Purringer og inkasso sendes til bilag.regnskap@sporveien.com
 • Betalingsfrister 45 dager, dersom ikke annet er kontraktspesifisert.
 • Kreditnotaer betales ikke ut fra leverandør, men avregnes på reskontro.
 • Faktura som bryter våre retningslinjer regnes som ikke mottatt og blir dermed ikke betalt. Det er leverandør som står ansvarlig å sende en ny korrekt faktura med ny faktura- og forfallsdato.
 • Det skal ikke dekrediteres til Sporveien. Ved feil fakturering skal hele faktura krediteres, og ny korrekt faktura skal sendes.

 

Krav til faktura:

 Fakturaen skal inneholde en av disse to referansene i feltet deres referanse i XML-filen i prioritert rekkefølge. <cbc:BuyerReference>xxxxxx<

 1. Finnes det innkjøpsordre skal denne være påført i feltet for deres referanse. Nummeret skal se slik ut; Sxxxxxx
 2. Fakturamottaker skal bestå av fullt fornavn og etternavn. Annen referanse som telefonnummer, ansattnummer osv. er ikke gyldig referanse.

Fakturaer i utenlandsk valuta med norsk merverdiavgift må spesifisere merverdiavgiften i norske kroner, i henhold til bokføringsforskriften §5-1-1 nummer 6.  <cbc:TaxAmount currency ID =¨NOK¨> beløp </cbc:TaxAmount>

Finnes det et kontraktsnummer skal det stå påført som fritekst

Kreditnotaer skal henvise til originalfaktura som oppgis i fritekstfeltet

På fakturaer fra utenlandske leverandørfaktura skal betalingsvaluta være oppgitt, i tillegg til IBAN og BIC (swift)-koder.

 

Fakturaadresse:

Navn og organisasjonsnummer på bestillende selskap

PB 2857 Tøyen

0608 Oslo

 

Organisasjonsnummer:

Sporveien AS – 915 070 434

Sporveien T-banen AS – 985 057 265

Sporveien Trikken AS – 985 057 192

Sporveien Bussanlegg AS – 881 480 182

Sporveien Media AS – 916 163 819

Sporveien Vognmateriell AS – 991 005 226

Joule AS – 928 787 052

 

Kontakt oss:

Spørsmål vedrørende fakturering rettes til bilag.regnskap@sporveien.com. Ikke send PDF-faktura til denne e-post adressen da disse slettes uten å besvares.

 


Kontakt oss

Hopp over det området

Dersom du vil kontakte oss direkte, kan du sende oss en e-post til innkjop@sporveien.com

 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter